Ułatwienia dostępu

Projekt: Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu – okolice ulicy Dworcowej i Rynku

Celem głównym projektu jest  zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny.

Cele ogólne projektu to:

-stworzenie warunków pracy środowiskowej,

-zwiększenie aktywności i samodzielności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

-umożliwienie pełnienia ról społecznych wśród osób wykluczonych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem

-zahamowanie negatywnych procesów społecznych

-poprawa jakości kapitału społecznego.

Przedmiotem projektu jest remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych oraz zagospodarowanie przestrzeni przynależnej do wspólnot Dworcowa 2, 9, 14, 18, 21, 22, 24, 29, 30, 31, 32, Jagiellońska 16, Szymanowskiego 2 oraz zagospodarowanie przestrzeni przy wspólnotach łącznie z ciągami komunikacyjnymi ulic Dworcowej i Zaułek. Budynek przy ul. Rycerska 1 będzie przeznaczony m.in. na cele społeczne takie jak:

- świetlica;
- klub seniora;
- pomieszczenia terapii zajęciowej;
- pomieszczenia z przeznaczeniem na dziecięce warsztaty;
- salka widowiskowa (prelekcje, szkolenia, przedstawienia, projekcje filmowe, koncerty, spotkania członków dzielnicy itp.).

Efekty realizacji projektu to:

  • Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 16 szt.
  • Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich: 13 060 osoby.
  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 2 szt.
  • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 1,55 ha ( 15 455 m kw.).
  • Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury: 13 060 osób.

Wartość projektu:  30 558 382,84 zł.

Dofinansowanie:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:  22 134 459,97 zł.