Stan realizacji projektów realizowanych przez ZBM-TBS sp. z o. o.

 

na dzień 30.12.2021.

 

Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku.

 

Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, prace przez Wykonawców prowadzone są terminowo.

W budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Dworcowej oraz Szymanowskiego trwają prace mające na celu czyszczenie elewacji frontowych wraz z naprawą uszkodzonych elementów bądź też ich uzupełnieniem. Jednocześnie - tam gdzie jest to zatwierdzone, docieplane są również elewacje ścian od strony podwórza.

 

         

         

         

         

 

 


 

 

 

Stan realizacji projektów realizowanych przez ZBM-TBS sp. z o. o.

 

na dzień 07.12.2021.

 

Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku.

 

 

Wszyscy wykonawcy, którzy wcześniej podpisali umowy na roboty remontowo-budowlane

przystąpili do robót

         

 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów wyłonił wykonawcę robót  ul. Dworcowej - prace rozpoczęte

 

 

Wyłoniony został  Inżynier Kontraktu : https://energopomiar.com/

oraz wykonawca w zakresie promocji projektu.

 

 

 Przykładowy wzór tablicy pamiątkowej

 

 


 

 

 

 

Stan realizacji projektów realizowanych przez ZBM-TBS sp. z o. o.

 

na dzień 23.08.2021.

 

Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku.

 

     Do Urzędu Marszałkowskiego zostały przesłane wszystkie załączniki niezbędne

 

do podpisania umowy o dofinansowanie.

 

Wszyscy wykonawcy podpisali umowy na roboty remontowo-budowlane planowane

 

w budynkach biorących udział w projekcie.

 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów kończy etap wyboru realizatorów przebudowy

 

ul. Dworcowej i ul. Zaułek.

 

Otwarto postępowanie na wyłonienie  Inżyniera Kontraktu z terminem składania ofert

 

do dnia 31.08.2021r. (więcej informacji w zakładce ogłoszenia)

 

Pozostaje do realizacji wyłonienie wykonawcy w zakresie promocji projektu.

 


 

Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku.

Zakład Budynków Miejskich sp. z o.o. prowadzi całość projektu jako Lider Projektu z upoważnienia wspólnot mieszkaniowych, które są Partnerami tj.

 1. Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 2;
 2. Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 9;
 3. Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 14;
 4. Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 18;
 5. Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 21;
 6. Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 22;
 7. Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 24;
 8. Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 29;
 9. Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 30;
 10. Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 31;
 11. Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 32;
 12. Wspólnota Mieszkaniowa Jagiellońska 16;
 13. Wspólnota Mieszkaniowa Szymanowskiego 2;
 14. 4Partners Sp. z o.o. - budynek przy ul. Rycerskiej 1
 15. Gmina Bytom (Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej oraz Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej).

Projekt jest finansowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10 Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie: 10.3 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych, Poddziałanie:10.3. 4 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych-OSI.

Przedmiotem projektu jest remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych oraz zagospodarowanie przestrzeni przynależnej do wspólnot Dworcowa 2, 9, 14, 18, 21, 22, 24, 29, 30, 31, 32, Jagiellońska 16, Szymanowskiego 2 oraz zagospodarowanie przestrzeni przy wspólnotach łącznie z ciągami komunikacyjnymi ulic Dworcowej i Zaułek. Budynek przy ul. Rycerska 1 będzie przeznaczony m.in. na cele społeczne takie jak:

 •  świetlica;
 •  klub seniora;
 •  pomieszczenia terapii zajęciowej;
 •  pomieszczenia z przeznaczeniem na dziecięce warsztaty;
 •  salka widowiskowa (prelekcje, szkolenia, przedstawienia, projekcje filmowe, koncerty, spotkania członków dzielnicy itp.).

W podobszarze zidentyfikowano następujące problemy, do których rozwiązania przyczyni się realizacja niniejszego projektu:

 • niski poziom atrakcyjności inwestycyjnej,
 • zły stan i standard budynków komunalnych,
 • zły stan techniczny i zaniedbana przestrzeń wspólna.

Wdrożenie projektu pozwoli ponadto na osiągnięcie następujących celów:

 • pogłębienie spójności społecznej i ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych,
 • zapewnienie odpowiadającej współczesnym standardom cywilizacyjnym jakości zabudowy na obszarach  rewitalizowanych oraz wzrost odpowiedzialności mieszkańców za istniejący zasób mieszkaniowy,
 • zawiązanie partnerstwa władz miasta i społeczności lokalnych w podnoszeniu jakości i ochronie walorów przestrzeni publicznych,
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców wzmacniane przez dobre relacje międzysąsiedzkie i odpowiedzialność mieszkańców za innych członków społeczności lokalnej.

            - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 1,55 ha (15 455 m2).

Z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie zakłada prowadzenie prac budowlanych w budynkach mieszkalnych wraz z otoczeniem, wartość wskaźnika rozumiana jest jako całkowita powierzchnia działek, na których prowadzona będzie interwencja w ramach projektu (rozumiana jako remont/modernizacja części wspólnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowywanie przestrzeni publicznych. Ponadto w ramach wskaźnika ujęto powierzchnię działek wzdłuż ulicy Dworcowej oraz ul. Zaułek – tam gdzie prowadzona będzie interwencja projektowa.

 •  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 14 szt.

Pracami będzie objętych 13 budynków zorganizowanych w ramach wspólnot mieszkaniowych jednego będącego własnością przedsiębiorstwa. Powierzchnia zabudowy budynkami mieszkalnymi wynosi 6358 m2.

 •  Ludność mieszkająca na obszarze objętym rewitalizacją: 13060  osób

 Wartość projektu : 20,17 mln zł.

Projekt jest komplementarny z szeregiem innych przedsięwzięć realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.