stan realizacji robót na dzień 28.02.2022 r.

REWITALIZACJA PODOBSZARU 10 W BYTOMIU - OKOLICE ULICY DWORCOWEJ I RYNKU

Trwają prace związane z remontem ulicy Dworcowej. Kończona jest wymiana instalacji wodociągowej, robiony jest przekop pod torami tramwajowymi na skrzyżowaniu ulicy Dworcowej i Moniuszki. Rozpoczęto wykopy pod instalacje energetyczne do zasilania oświetlenia ulicy. Od strony Placu Wolskiego przygotowywane są podsypki pod nawierzchnię końcową.

Budynki:

Dworcowa 2 – prace są na ukończeniu, do realizacji zagospodarowanie działki,

Dworcowa 9 – roboty wewnątrz budynku zostały zakończone, ocieplany jest budynek od strony podwórza, przygotowano front robót do odnowienia elewacji frontowej,

Dworcowa 14 – kończone są prace związane z odnowieniem elewacji frontowej,

Dworcowa 18 – rozpoczęte zostały prace w oficynie budynku,

Dworcowa 29, 31- przygotowany jest front robót przy elewacjach zewnętrznych – odlewy detali architektonicznych, trwają prace przy elewacji wewnętrznej,

Dworcowa 30, 32 – roboty są realizowane wewnątrz budynku Dworcowa 30

Szymanowskiego 2- trwają prace związane z ociepleniem budynku, ustalane są szczegóły dotyczące wykończenia poszczególnych detali,

Rycerska 1- wykonane zostały roboty porządkowe wewnątrz budynku, wykonawca oczekuje na uzupełnienie dokumentacji technicznej.

Dla budynków ujętych w Wojewódzkim Rejestrze Zabytków ( Dworcowa 14, 22 oraz Rycerska 1) odbyło się pierwsze spotkanie z udziałem inspektora WKZ celem ustalenia sposobu realizacji zaleceń konserwatorskich.

Prace przy remoncie ul. Zaułek i zagospodarowanie działek rozpoczną się w najbliższej możliwej perspektywie.

 

Dworcowa 2 - elewacja tylna budynku                          Dworcowa 2 - elewacja frontowa

Dworcowa 2 elewacja tylna   Dworcowa 2 front

 

Dworcowa 9 - front budynku                                          Dworcowa 9 - podwórze

Dworcowa 9 front    Dworcowa 9 podwrze

 

Dworcowa 14                                                              Dworcowa 18 oficyna

Dworcowa 14     Dworcowa 18 oficyna

 

Dworcowa 29 i 31

 Dworcowa 29 i 31

 

Dworcowa - widok od strony CH Agora

Dworcowa od Agory

 

Plac Wolskiego                                                          Przekop pod torami

Plac Wolskiego    Przekop pod torami Dworcowa

 

Przygotowanie pod podłoże                                       Wykop pod instalacje                                   

Przygotowania pod podoe    Wykop pod instalacje

 

Szymanowskiego 2

Szymanowskiego 2 od Rynku  Szymanowskiego 2

 

Rycerska 1

Rycerska 1

 

 


 

Projekt: Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu – okolice ulicy Dworcowej i Rynku

Celem głównym projektu jest  zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny.

Cele ogólne projektu to:

-stworzenie warunków pracy środowiskowej,

-zwiększenie aktywności i samodzielności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

-umożliwienie pełnienia ról społecznych wśród osób wykluczonych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem

-zahamowanie negatywnych procesów społecznych

-poprawa jakości kapitału społecznego.

Przedmiotem projektu jest remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych oraz zagospodarowanie przestrzeni przynależnej do wspólnot Dworcowa 2, 9, 14, 18, 21, 22, 24, 29, 30, 31, 32, Jagiellońska 16, Szymanowskiego 2 oraz zagospodarowanie przestrzeni przy wspólnotach łącznie z ciągami komunikacyjnymi ulic Dworcowej i Zaułek. Budynek przy ul. Rycerska 1 będzie przeznaczony m.in. na cele społeczne takie jak:

- świetlica;
- klub seniora;
- pomieszczenia terapii zajęciowej;
- pomieszczenia z przeznaczeniem na dziecięce warsztaty;
- salka widowiskowa (prelekcje, szkolenia, przedstawienia, projekcje filmowe, koncerty, spotkania członków dzielnicy itp.).

Efekty realizacji projektu to:

 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 16 szt.
 • Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich: 13 060 osoby
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 2 szt.
 • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 1,55 ha ( 15 455 m kw.)
 • Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury: 13 060 osób

Wartość projektu:26 097 898,45 zł

Dofinansowanie:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 15 351 000,00 zł

Stan realizacji projektów realizowanych przez ZBM-TBS sp. z o. o.

 

na dzień 30.12.2021.

 

Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku.

 

Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, prace przez Wykonawców prowadzone są terminowo.

W budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Dworcowej oraz Szymanowskiego trwają prace mające na celu czyszczenie elewacji frontowych wraz z naprawą uszkodzonych elementów bądź też ich uzupełnieniem. Jednocześnie - tam gdzie jest to zatwierdzone, docieplane są również elewacje ścian od strony podwórza.

 

         

         

         

         

 

 


 

 

 

Stan realizacji projektów realizowanych przez ZBM-TBS sp. z o. o.

 

na dzień 07.12.2021.

 

Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku.

 

 

Wszyscy wykonawcy, którzy wcześniej podpisali umowy na roboty remontowo-budowlane

przystąpili do robót

         

 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów wyłonił wykonawcę robót  ul. Dworcowej - prace rozpoczęte

 

 

Wyłoniony został  Inżynier Kontraktu : https://energopomiar.com/

oraz wykonawca w zakresie promocji projektu.

 

 

 Przykładowy wzór tablicy pamiątkowej

 

 


 

 

 

 

Stan realizacji projektów realizowanych przez ZBM-TBS sp. z o. o.

 

na dzień 23.08.2021.

 

Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku.

 

     Do Urzędu Marszałkowskiego zostały przesłane wszystkie załączniki niezbędne

 

do podpisania umowy o dofinansowanie.

 

Wszyscy wykonawcy podpisali umowy na roboty remontowo-budowlane planowane

 

w budynkach biorących udział w projekcie.

 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów kończy etap wyboru realizatorów przebudowy

 

ul. Dworcowej i ul. Zaułek.

Otwarto postępowanie na wyłonienie  Inżyniera Kontraktu z terminem składania ofert

 

do dnia 31.08.2021r. (więcej informacji w zakładce ogłoszenia)

 

Pozostaje do realizacji wyłonienie wykonawcy w zakresie promocji projektu.

 


 

Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku.

Zakład Budynków Miejskich sp. z o.o. prowadzi całość projektu jako Lider Projektu z upoważnienia wspólnot mieszkaniowych, które są Partnerami tj.

 1. Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 2;
 2. Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 9;
 3. Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 14;
 4. Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 18;
 5. Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 21;
 6. Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 22;
 7. Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 24;
 8. Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 29;
 9. Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 30;
 10. Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 31;
 11. Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 32;
 12. Wspólnota Mieszkaniowa Jagiellońska 16;
 13. Wspólnota Mieszkaniowa Szymanowskiego 2;
 14. 4Partners Sp. z o.o. - budynek przy ul. Rycerskiej 1
 15. Gmina Bytom (Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej oraz Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej).

Projekt jest finansowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10 Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie: 10.3 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych, Poddziałanie:10.3. 4 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych-OSI.

Przedmiotem projektu jest remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych oraz zagospodarowanie przestrzeni przynależnej do wspólnot Dworcowa 2, 9, 14, 18, 21, 22, 24, 29, 30, 31, 32, Jagiellońska 16, Szymanowskiego 2 oraz zagospodarowanie przestrzeni przy wspólnotach łącznie z ciągami komunikacyjnymi ulic Dworcowej i Zaułek. Budynek przy ul. Rycerska 1 będzie przeznaczony m.in. na cele społeczne takie jak:

 •  świetlica;
 •  klub seniora;
 •  pomieszczenia terapii zajęciowej;
 •  pomieszczenia z przeznaczeniem na dziecięce warsztaty;
 •  salka widowiskowa (prelekcje, szkolenia, przedstawienia, projekcje filmowe, koncerty, spotkania członków dzielnicy itp.).

W podobszarze zidentyfikowano następujące problemy, do których rozwiązania przyczyni się realizacja niniejszego projektu:

 • niski poziom atrakcyjności inwestycyjnej,
 • zły stan i standard budynków komunalnych,
 • zły stan techniczny i zaniedbana przestrzeń wspólna.

Wdrożenie projektu pozwoli ponadto na osiągnięcie następujących celów:

 • pogłębienie spójności społecznej i ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych,
 • zapewnienie odpowiadającej współczesnym standardom cywilizacyjnym jakości zabudowy na obszarach  rewitalizowanych oraz wzrost odpowiedzialności mieszkańców za istniejący zasób mieszkaniowy,
 • zawiązanie partnerstwa władz miasta i społeczności lokalnych w podnoszeniu jakości i ochronie walorów przestrzeni publicznych,
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców wzmacniane przez dobre relacje międzysąsiedzkie i odpowiedzialność mieszkańców za innych członków społeczności lokalnej.

            - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 1,55 ha (15 455 m2).

Z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie zakłada prowadzenie prac budowlanych w budynkach mieszkalnych wraz z otoczeniem, wartość wskaźnika rozumiana jest jako całkowita powierzchnia działek, na których prowadzona będzie interwencja w ramach projektu (rozumiana jako remont/modernizacja części wspólnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowywanie przestrzeni publicznych. Ponadto w ramach wskaźnika ujęto powierzchnię działek wzdłuż ulicy Dworcowej oraz ul. Zaułek – tam gdzie prowadzona będzie interwencja projektowa.

 •  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 14 szt.

Pracami będzie objętych 13 budynków zorganizowanych w ramach wspólnot mieszkaniowych jednego będącego własnością przedsiębiorstwa. Powierzchnia zabudowy budynkami mieszkalnymi wynosi 6358 m2.

 •  Ludność mieszkająca na obszarze objętym rewitalizacją: 13060  osób

 Wartość projektu : 20,17 mln zł.

Projekt jest komplementarny z szeregiem innych przedsięwzięć realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.